geen artikelen € 0,00
  bestellen

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Golf Trolley Specialist BV

Hoofdvestiging: Torenlaan 42, 7559 PJ HENGELO

 

1. Algemeen

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van de Golf Trolley Specialist en op alle met u (afnemers van producten van de Golf Trolley Specialist) gesloten overeenkomsten.

 

1.2. Deze voorwaarden gelden ook voor winkelverkoop met uitzondering van artikel 2 (bestellen).

 

2. Bestellen

 

2.1. Bestellingen kunnen met volledige vermelding van naam, indien reeds in uw bezit klantnummer, uw meest recente adres, telefoonnummer, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen, per fax, per e-mail of telefonisch worden geplaatst.

 

2.2. Golf Trolley Specialist heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours, te verbinden. Aan u kan vooruitbetaling van het totaal verschuldigde bedrag worden gevraagd.

 

2.3. Indien u voor het eerst bij Golf Trolley Specialist bestelt, kan vooruitbetaling gevraagd worden.

 

2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Golf Trolley Specialist uw bestelling in behandeling heeft genomen. Bij hoge bedragen vragen wij u om een bevestiging via internet of een handtekening op een orderbevestiging via post of fax.

 

3. Prijzen

 

3.1. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan bij ons te informeren.

 

3.2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Golf Trolley Specialist bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

 

3.3. Golf Trolley Specialist is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

 

3.4 4.C) Golf Trolley Specialist kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

3.4.4 D Golf Trolley Specialist is niet verantwoordelijk voor de afwijkende prijs vermeldingen in en op de webshop

4. Levering

 

4.1. Aflevering door Golf Trolley Specialist vindt plaatst in plaats van vestiging van Golf Trolley Specialist door afgifte aan de eerste vervoerder. Golf Trolley Specialist bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening.

Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

 

4.2. De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening. Golf Trolley specialist verzekert namens u de goederen tegen de gebruikelijke transportrisico’s.

 

4.3. Per bestelling worden de verzendkosten en een bijdrage in de administratiekosten in rekening gebracht.

 

4.4. Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Golf Trolley Specialist in overleg met u trachten een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.

 

4.5. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

 

5. Betaling

 

5.1. Indien Golf Trolley Specialist toestaat dat op rekening betaald wordt, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

 

5.2. U kunt de betalingen niet verrekenen met tegenvorderingen. U mag de betaling evenmin om welke reden dan ook opschorten.

 

5.3. Vooruitbetaling kan slechts door betaling via bank.

 

5.4. Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,00 verschuldigd. Golf Trolley Specialist kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

 

6.1. Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Golf Trolley Specialist, totdat u aan al uw (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

 

6.2. Golf Trolley Specialist is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Golf Trolley Specialist zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

 

7. Garantie

 

7.1. Golf Trolley Specialist garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende zes, twaalf en vierentwintig maanden na aflevering.

 

a. Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht.
  • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik , zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
  • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.
  • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.
  • Golf Trolley Specialist niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8. Garantie claims welke NIET onder garantie vallen.

* Trolley's die waterschade hebben ( maak uw trolley nooit schoon met een waterslang of hogedruk reiniger)

* Trolley's die schade hebben door ondeskundig gebruik of onwetendheid van de gebruiker

* Trolley's waar schade of reparatie aan zit in de garantie periode is ontstaan maar buiten de garantie periode worden gemeld

* Trolley's waar aan u zelf hebt gesleuteld

* Garantie op garantie ( BV u krijgt onder garantie een nieuwe accu of motor dan gaat niet opnieuw de garantie in

* Garantie verlenging bij Coulance regeling is niet van toepassing

 

9. Aansprakelijkheid

 

8.1. De aansprakelijkheid van Golf Trolley Specialist met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

 

8.2. Golf Trolley Specialist is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, type fouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

 

8.3. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Golf Trolley Specialist beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vervolgschade ontstaan door verkeerd gebruik van onze producten.

 

09a Retour zendingen

 

De klant ( verzender ) is verantwoordelijk voor retour zendingen naar Golf Trolley Specialist o.a het verpakken van de goederen.De goederen moeten deugdelijk in gepakt zijn. De schade voor niet deugdelijk ingepakt zijn van de retour goederen, zijn de kosten van de schade tijdens het transport voor de afzender.

 

10. Geschillen

 

9.1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

9.2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Golf Trolley Specialist is gevestigd bevoegd, tenzij Golf Trolley Specialist voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

 

11. Overmacht

 

11.1 Golf Trolley Specialist is niet verantwoordelijk voor artikelen die intussen verkocht zijn en nog op de website staan. Graag even bellen of deze nog te verkrijgen zo niet te leveren zijn .

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 8106723